اولین همایش خانواده و مهارت های زندگی

ویژه

2

با استعانت از ذات پاک پروردگار عالم و قادر، و همکاری اندیشمندان ، استادان و مسئولین همایش علمی پژوهشی خانواده و مهارت های زندگی در راستای تحکیم بنیاد خانواده و استفاده از دست آورد های علمی پژوهشی استادان و پژوهشگران ادامه مطلب اولین همایش خانواده و مهارت های زندگی